Den 15 juni förra året beslöt Energimarknadsinspektionen (Ei) att ge Pite energi en enbart begränsad koncession fem år framåt för den 45 kV (kilovolt) ledning som går från Bonäset, över norra stadsfjärden och vidare ut över Strömnäs och Norra Pitholm. Ledningen går parallellt med Vattenfalls 130 kV-ledning.

I en ansökan till Ei hade Pite energi begärt att i första hand få en koncession utan tidsbegränsning. I andra hand kunde bolaget acceptera en begränsad koncession fram till 2031. Önskningar som går stick i stäv med vad energibolagets ägare Piteå kommun vill. Den går emot Pite energi och anser liksom ett antal privata fastighetsägare på Pitholm att ledningen ska grävas ned.

Eis hållning i ärendet grundar sig på att kraftledningen är olämpligt placerad eftersom den ligger nära bostadsområden och Ei anser också att den påverkar det rörliga friluftslivet. Därför vill Energimarknadsinspektionen att ledningen grävs ned vilket skulle kosta 53 miljoner kronor.

Artikelbild

| FÅTT GEHÖR. Piteås kommunala bolag Pite energi har fått gehör hos Mark-och miljödomstolen. Den ger bolaget obegränsad koncession för kraftledningen över Nördfjärden.

Pite energi valde att överklaga Ei:s beslut till Mark och miljödomstolen. I ett yttrande pekar bolaget på att ” 53 miljoner kronor anses utgöra en orimlig kostnad för den begränsade nytta en kablifiering (gräva ned kabeln red:s anm) skulle medföra. En förutsättning för att nyttan med en kalifibiering skulle realiseras är också att Vattenfalls 130 kV-ledning tas bort, vilket är kostnadsberäknat till ytterligare 100 miljoner kronor”.

I det sammanhanget framgår det av domstolshandlingarna att Vattenfall saknar just nu ledningskoncession på den aktuella sträckan, och det är enligt handlingarna inte självklart att Vattenfall får fortsatt koncession.

Den 14 juli kom så domen där Mark- och miljödomstolen i Nacka går på det kommunala energibolagets linje och ändrar Eis beslut. Beskedet till Pite energi är att de får en tillsvidare koncession.

I domen skriver mark- och miljödomstolen bland annat: ”Domstolen delar inte Eis bedömning att luftledningen vid Nördfjärden har en mycket negativ påverkan för friluftslivet, samt boendemiljön och stadsmiljön”.

Mark- och miljödomstolen pekar också i sitt beslut på att den översiktsplan Piteå kommun upprättat ”inte ger någon närmare vägledning för hur området kring Nördfjärden på ett mer konkret sätt ska utvecklas. Planen ger inte tillräckligt stöd för att luftledningen utgör hinder mot ny bebyggelse eller utveckling”.