Det här brevet riktar sig till dig som är socialdemokrat. Vi som skriver till dig är aktiva i nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar”.

Om Sverige inte ska rensas från unga flyktingar med afghansk bakgrund måste en ändring ske NU.

Vi skrev till Socialdemokraterna och frågade om partiets asylpolitik. Några av svaren ser ni nedan. De andas medmänsklighet och solidaritet.

Samtidigt genomför Sverige, lett av en socialdemokratisk regering, en omänsklig utvisningspolitik. Vår slutsats är att de vackra orden betyder någonting annat för den social­demokratiska ledningen än för oss andra:

”Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem”.

Med den nuvarande politiken kan det tyvärr tolkas som: Människor som flyr från krig och konflikter har visserligen rätt att söka skydd, men inte att få skydd. Så tror vi inte att du som socialdemokrat vill att det ska vara.

”Varje person som söker asyl i Sverige ska få en individuell, rättssäker prövning och ett beslut inom rimlig tid”.

Detta har i stället kommit att bli: Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ska få en prövning som utgår från att de själva ska kunna bevisa att de är under 18 år. När de lämnar de bevis de har så betraktas de ofta som icke trovärdiga och det har motiverat beslut med schablonformuleringar. Vi tror inte att du tycker att detta är rimligt, och inte heller att man får vänta betydligt mer än ett år innan prövningsprocessen alls inleds.

”Socialdemokraterna och samarbetsregeringen arbetar för att Sverige ska bli det land i Europa som bäst klarar att möta de välfärdsutmaningar som bland annat den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre i arbetsför ålder innebär”.

Låt det betyda: När unga människor kommer till Sverige ska vi se till att tillvara deras kraft och vilja att bli en del av vårt samhälle och välkomna dem i samhällsbygget och se dem som ett välkommet tillskott av människor i arbetsför ålder.

Lärare, personal och gode män har sedan i somras påtalat att de utredningar som gjorts på Migrationsverket ofta är undermåliga. Detta gäller både skyddsskäl och ålderbedömningar. En JO-anmälan har gjorts beträffande åldersbedömningarna. Nu har Migrationsverket i en egen rapport konstaterat att vi har haft rätt – hälften av undersökta utredningar hade brister, ofta när det gällde asylskälen. Detta är allvarligt, eftersom en felaktig utredning kan leda till döden, medan en rätt utförd oftast leder till permanent uppehållstillstånd.

Det var Socialdemokraterna som utformade och genomdrev nuvarande ”tillfälliga” asyllagstiftning, trots avrådande från alla remissinstanser. Posten som justitie- och migrationsminister besätts av en socialdemokratisk politiker. Där­igenom har det socialdemokratiska partiet och de socialdemokratiska politikerna ett särskilt ansvar för hur lagen tolkas och tillämpas och de följder den får.

Ett parti kan inte (och ska inte) styra en myndighet. Men de regerande partierna kan på olika sätt ge signaler till myndigheterna: Möjliggör omprövning av dåligt utförda utredningar. Tillämpa JO:s rekommendationer när det gäller åldersbedömningar. Inhibera alla utvisningar och ”frivilliga” avvisningar tills nytt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan har kunnat tas.

Vi hoppas och tror att många socialdemokrater vill stå upp för den medmänsklighet och solidaritet som vid högtidliga tillfällen uttrycks av partiets ledning. Därför: Socialdemokrater – se till att ert parti lever upp till de ideal som partiet påstår sig ha !ärare för nyanlända elever, Gävle

Arbetsgruppen för uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Meta Wiborgh, distriktsläkare, god man, Luleå

Mats Eliasson, överläkare och professor i medicin, god man, Luleå

Karin Fridell Anter, docent i arkitektur, god man, Uppsala

Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr.,

Horred Ingrid Eckerman, allmänläkare, Stockholm

Jan Stattin, Fil dr, skolledare,